ZPMV

Manažerský informační systém QlikView pomáhá provést Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra bouřlivými vodami

Spolehlivě předpovídat budoucnost je nemožné, ale ti, kdo vnímají lépe vazby a složitosti současné situace, se dovedou snadněji rozhodovat a odhadovat budoucí vývoj. Úkolem manažerů každé společnosti je co nejlépe posoudit současný stav a pozici podniku na trhu, jeho příležitosti a hrozby. Každá velká změna je signalizována příznaky, které ji předcházejí. Hodnota včasné informace pak spočívá v tom, že vedení má dostatečný čas k přijetí patřičných rozhodnutí o adekvátní reakci na signalizovanou změnu.

Charakteristika zákazníka

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR), založená v roce 1992, je s 1,2 miliony pojištěnců největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v ČR. Má rozsáhlou síť více než 25 000 smluvních zdravotnických zařízení po celé ČR, díky nimž zajišťuje svým pojištěncům kvalitní, dostupnou a moderní zdravotní péči. V posledních letech výrazně podporuje prevenci a zdravý životní styl prostřednictvím projektu Zdraví jako vášeň s Pavlem Křížem. Od září roku 2009 ZP MV ČR svým klientům nabízí unikátní elektronický produkt Karta života, jejíž součástí je mj. i osobní účet klienta s údaji o výdajích na zdravotní péči za poslední tři roky. Karta života je klientům k dispozici po zadání PIN a hesla na internetu a od roku 2011 i na chytrém telefonu. Údaje z ní mohou klienti získat na svůj mobil i prostřednictvím SMS zprávy.

Výchozí situace zákazníka

Sílící konkurenční tlaky v systému zdravotního pojištění ČR v druhé polovině devadesátých let přiměly ZP MV ČR hledat dostatečně kvalitní, přesný a komplexní nástroj k získávání, analýze a reportování dat – zejména z oblasti zdravotní péče, financí a procesů – významných pro zajištění kvalitních služeb svým pojištěncům, pro optimalizaci obchodních vztahů se smluvními zdravotnickými zařízeními a pro zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti podnikání ZP MV ČR a její schopnosti rychle a flexibilně reagovat na změny vnitřního a vnějšího prostředí.

Naše řešení

Společnost KOMIX byla pro ZP MV ČR zajímavá svými specifickými znalostmi podnikání zdravotní pojišťovny, získanými během více než pětileté spolupráce s Oborovou zdravotní pojišťovnou (OZP). V roce 2001 byl spuštěn společný projekt DAPO – vytváření a rozvoj datového portálu. Rozsah služeb poskytovaných společností KOMIX se neomezil na dodání hotového nástroje, ale obsahoval i aktivní účast na návrhu celého systému včetně koncepce a obsahu generovaných reportů.

Systém DAPO integruje informace z provozních systémů, zpracovává stanovený reporting a poskytuje nástroje pro zpracování ad-hoc dotazů. Údaje jsou dle stupně oprávnění poskytovány pracovníkům pojišťovny na intranetu v prostředí portálu. DAPO zpracovává a kombinuje informace z oblasti zdravotního pojištění i z oblasti účetnictví a díky portálovému řešení umožňuje i začlenění dalších informačních systémů. V prostředí portálu je rovněž vybudováno Call Centrum. V první verzi byl datový portál postaven na technologii společnosti MicroStrategy.

Projekt se úspěšně rozvíjel a během následujících let byla vytvořena řada datových skladů a datových tržišť. I když datový portál ZP MV ČR představoval ve své době moderní a mocný nástroj pro podporu řízení, byl zde prostor ke zlepšení: jakékoliv úpravy definovaných výkazů vyžadovaly zapojení specialistů IT a uživatelé se také často potýkali s nepříjemně dlouhými odezvami systému. To byla tehdy ovšem standardní situace všech řešení Business Intelligence.

Roku 2008 přišla společnost KOMIX s námětem vylepšení systému na bázi zajímavého produktu QlikView a nové technologie IMA – In Memory Analysis. Tato technologie řeší problém dlouhých odezev pramenící z nutnosti neustálé komunikace s databázovými servery, kde jsou uložena jak zdrojová data, tak informace o struktuře datového skladu. QlikView ukládá data v komprimované podobě do operační paměti a díky patentované asociativní technologii je schopno výrazně zkrátit doby odezev – třeba místo 10 minut na jednotky vteřin.

ZP MV ČR byla jedním z prvních zákazníků, u něhož byl produkt QlikView na tak velká data nasazen. Prvním realizovaným projektem byl převod datového tržiště „Kmen pojištěnců“. I u zákazníka se plně potvrdily již otestované vlastnosti, zejména pak zkrácení doby odezvy z minutových časů na odezvy v podstatě okamžité, či maximálně několikavteřinové. Po úspěšném ověření pak bylo rozhodnuto převést k začátku roku 2010 do prostředí QlikView celé stávající řešení.

Vysoký komfort práce pro koncového uživatele se logicky projevil i v počtu koncových uživatelů. Po přechodu celého řešení se počet koncových uživatelů navýšil z cca 15 na více než 100 a dále narůstá. Nezanedbatelnou výhodou pro zákazníka je také skutečnost, že koncoví uživatelé systému nyní pracují s aplikacemi zcela intuitivně a nevyžadují žádná speciální školení. Podstatným způsobem klesly požadavky na vytváření reportů či ad hoc analýz specialisty IT. Uživatelé jsou schopni si potřebné analýzy dělat sami.

Hodnocení – přínos pro zákazníka

Analytické informace o aktuální situaci i trendech ve všech významných oblastech podnikání ZP MV ČR nejsou dnes výsadou několika jedinců ve vedení či ve specializovaných útvarech, ale jsou dostupné všem zaměstnancům, kteří je potřebují pro svoji práci. To umožňuje jak rychlejší, kvalitnější a operativnější rozhodování na všech úrovních řízení, tak i lepší komunikaci mezi vedením společnosti a jejími zaměstnanci. Použitá technologie podporuje delegování některých rozhodnutí z úrovně vrcholového vedení na střední management v duchu nejmodernějších trendů v řízení organizací (každý pracovník v organizaci má k dispozici informace, které potřebuje ke svému rozhodování).

ZP MV ČR je dnes dle publikovaných finančních i výkonnostních parametrů jedna z nejlépe hodnocených zdravotních pojišťoven ČR, která se díky kvalitnímu řízení velice dobře vypořádává s náročnými situacemi a požadavky, jimž v turbulentním prostředí českého zdravotnictví posledních let musí čelit. Výsledky hospodaření ZP MV ČR dokazují, že její ekonomická situace je dlouhodobě stabilní. Lékaři a zdravotnická zařízení řadí ZP MV ČR k nejspolehlivějším zdravotním pojišťovnám s komplexními, kvalitními a flexibilními službami a velmi dobrou platební disciplínou. A svou zásluhu na těchto výsledcích ZP MV ČR má i manažerský informační systém, vyvíjený společností KOMIX.

Klient:

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky