Zentiva

Analýza prodejů na domácích a zahraničních trzích společnosti Zentiva Group, a.s.

V dnešní době vzrůstá potřeba mít k dispozici aktuální informace z mnoha zdrojů na jednom místě a v jednom okamžiku. Na základě informací, které nám takto integrované zdroje poskytnou, pak můžeme dojít ke znalostem, které nám umožní přijímat správná rozhodnutí a pružně reagovat na změny. Toto rozhodování leží na bedrech manažerů a vedení každé společnosti a neméně pak společnosti, jakou je Zentiva Group, a.s.

Charakteristika zákazníka

Zentiva Group, a.s. (dále „Zentiva“), člen skupiny Sanofi, je přední farmaceutickou společností, která vyvíjí, vyrábí a prodává především generické léky. Je farmaceutickou jedničkou v České republice, Rumunsku, Turecku a je třetí největší a nejrychleji rostoucí generickou firmou v Evropě.

Zentiva má ve farmaceutickém oboru dlouhodobou tradici, jejíž historie sahá až do 15. století. Mezi hlavní produktové skupiny patří léky pro léčbu infekcí a kardiovaskulárních onemocnění, analgetika, přípravky pro léčbu onemocnění centrální nervové soustavy, gastrointestinální přípravky a přípravky pro ženy.

Ve střední a východní Evropě Zentiva provozuje tři velké výrobní závody, díky nimž může rychle a efektivně vyrábět a distribuovat své produkty na všechny své trhy. Moderní špičkové provozy zaměstnávají téměř 3000 lidí a ročně produkují na 500 milionů balení.

Výchozí situace

Ve většině firem existuje prodejní reportingový systém. Často jsou reporty generovány z primárních zdrojů do mnoha excelovských souborů, které s přibývajícími daty v průběhu času přestávají být přehledné a ztrácí tak jasnou vypovídající hodnotu o aktuálním stavu firmy.

Nemožnost získat okamžité odpovědi na otázky typu, jak si stojí firma oproti plánu či ostatním trhům, či nekomfortní dohledávání nekonzistentních informací v excelovských souborech, to byly hlavní problémy, kterým čelila Zentiva Group, a.s. Proto se rozhodla situaci změnit a veškeré stávající reporty integrovat na jedno místo a přidružit k nim ještě další informace, například údaje z WHO (World Health Organization) a zajistit tak aktuální informovatelnost pravidelnou aktualizací dat. Náročné požadavky na nový reporting s integrovanými údaji z různých oblastí, společně s možností analýzy, naplnila platforma QlikView.

Platforma QlikView výrazně podporuje heterogennost datových zdrojů, takže je možné načítat data přímo z databáze a zároveň např. z excelovských tabulek, webových stránek, logovacích souborů, apod. Má v sobě integrovanou ETL část, kde je možno modelovat data a výpočty tak, aby byly k dispozici pro prezentační část grafů a tabulek.

Platforma souběžně nabízí možnost sledovat vybrané ukazatele přes libovolné pohledy, na základě ad-hoc dotazů koncového uživatele. Vzhledem k tomu, že QlikView je plně postavena na bázi „in-memory“ řešení, je práce s reporty a analýza údajů v nich rychlá a efektivní, navíc provázaná napříč všemi objekty a grafy v rámci jedné jediné aplikace.

Zentiva si zvolila serverové řešení, které kromě jiného nabízí přístup k totožné aplikaci přes Access Point pro větší množství uživatelů. Serverové řešení pak také zaštítilo automatizaci načítání dat v době mimo provozní špičku tak, aby každý z manažerů a pracovníků controllingu měl k dispozici aktuální data a mohl tak efektivně a včas rozhodovat o dalších postupech a krocích.

Naše řešení

Základnou pro start podobné aplikace bylo vytvoření datového modelu v rámci ETL části. To bylo realizováno ve dvou etapách. První etapa zaštiťovala pilotní prototypovou verzi, která se popasovala se všemi excelovskými zdroji se značně košatou datovou strukturou. V druhé etapě pak byla vytvořena datová pumpa se dvěma vrstvami, která tyto zdrojové excely transformovala do MS SQL databáze. V obou případech je na datové zdroje připojeno řešení ve formě QlikView aplikace, které v sobě datové zdroje integrovalo a umožnilo v prostředí QlikView vytvořit jeden finální centrální datový model.

QlikView aplikace ve své prezentační části je postavena nad tímto datovým modelem  a zobrazuje tak údaje o prodejích, plánech, forecastech, prodejní síle, KPI a WHO údajích v mnoha grafech a tabulkách. Vše je systematicky členěno podle důležitosti pro cílového uživatele.

Na centrálním Dashboardu je možné si prohlédnout nejpodstatnější informace – například meziroční porovnání prodejů, poměr mezi domácím a zahraničním trhem, pohled na porovnání plánů, resp. forecastů několika typů vůči skutečným výsledným prodejům. Tyto údaje jsou k dispozici nejen v členění z hlediska zemí a produktů, ale i produktových skupin. Samozřejmostí je pohled z hlediska času (první pohled je customizovaný na časový úsek od počátku aktuálního roku do současnosti).

V aplikaci je podporováno zobrazení údajů o prodejích nejen z pohledu financí, ale i objemu. Celá aplikace pro oblast prodejů pracuje s přepočtem z lokálních měn do společné měny EUR s tím, že je možno si vybrat různé typy kurzů, od aktuálního platného pro příslušný rok, až po kurzy v daném okamžiku již historické.

V detailních úrovních pohledu lze v aplikaci na dalších záložkách analyzovat prodejní data a data plánů z podrobnějších hledisek. Zvláštní část aplikace porovnává údaje z WHO (například počet obyvatel) z hlediska zemí a času.

Hodnocení

QlikView aplikace, kterou společnost KOMIX s.r.o. pro Zentiva Group, a. s. vytvořila, umožňuje na jednom místě analyzovat data prodejní a plánovaná, kupní sílu jednotlivých generik z regionálního hlediska a údaje Světové zdravotnické organizace. V rámci různých úhlů pohledu pod střechou uživatelského komfortu tak získala Zentiva Group, a.s. možnost sledovat svoje KPI v aktuálním čase a analyzovat možná rizika a problémy nebo naopak zhodnotit, proč se v některém regionu určitému generiku daří více, než v jiném.

Zentiva Group, a.s. má v tuto chvíli aplikaci, která jí pomáhá sledovat stav prodejů jak na domácích, tak zahraničních trzích a která jí napomáhá úspěšně se rozhodovat v reálném čase. Souběžně Zentiva získala nástroj, který nasadila i do jiných oblastí (například controlling) a může tak zefektivnit svou činnost na libovolném poli své působnosti.

Vyjádření zákazníka

V naší společnosti jsme stáli před volbou vhodného reportingového nástroje. Požadavky na takovýto nástroj měly zohledňovat potřeby koncových uživatelů, a tudíž nároky byly především kladeny na možnou variabilitu grafických výstupů s  uživatelsky příjemným ovládáním. Z analýz, provedených k nástrojům dostupným na trhu, a s ohledem na portfolio těchto nástrojů používaných ve firmě, nám vyplynulo QlikView, jako nejoptimálnější volba. Splňuje požadavky na uživatelsky komfortní a intuitivní ovládání, umožňuje pracovat s daty v offline režimu, má vhodnou licenční politiku, a mimo jiné, je snadno modifikovatelné. V porovnání s jinými nástroji právě snadná modifikovatelnost způsobuje, že nejsou generovány velké náklady při požadavcích na změnu, či rozšíření, a zároveň se tím urychluje proces vývoje a realizace aplikací. Ve spolupráci s firmou KOMIX jsme navrhli a vytvořili aplikaci, která kombinuje data z různých zdrojů se zdánlivě nesourodými informacemi. Výsledná aplikace je primárně určena k poskytování ucelených přehledů, které nám významně urychlují procesy analýz trhu a z toho plynoucí konkurenční výhodu. Spokojenost uživatelů s nástrojem QlikView vede ke generování dalších uživatelských požadavků na nové aplikace.  Spolupráci s firmou KOMIX, pro její vstřícnost při vytváření zmíněné aplikace, hodnotíme velmi kladně,“ vyjádření PR oddělení společnosti Zentiva Group a.s