Zenit

Využití QlikView pro analýzu výhledu cashflow

Trápení s odhadem vývoje stavu peněžních prostředků v budoucnosti a s tím spojenými problémy má v současné době mnoho společností nehledě na velikost, obrat či zaměření. Jednou z nich byla i firma Zenit, která se toto trápení rozhodla ukončit pomocí nasazení reportingového nástroje, který jí umožní předvídat budoucí vývoj, modelovat si teoretické situace a díky tomu včas zasáhnout v případě nějaké vážnější hrozby.

Charakteristika zákazníka

Zenit, spol. s r. o. je česká obchodní společnost zabývající se dovozem a distribucí moderních plastových materiálů a vyspělých technologií v oblasti průmyslového obrábění a letecké techniky. Polykarbonátové desky, plexisklo, CNC obráběcí stroje včetně jejich servisu a náhradní díly pro vrtulníky armády České republiky – to je jen stručný výčet činností, kterými se společnost Zenit zabývá. Se svými cca 40 zaměstnanci a ročními tržbami okolo 400 mil. Kč  patří Zenit k firmám se střední velikostí. Historie společnosti sahá až do roku 1968. Za dobu své existence navázal Zenit partnerství s mnoha významnými firmami jako General Electric, Rohde Schwarz, Pirelli, Roehm, Charmilles technologies, Mikron, Neckermann, Arburg, Universal, Wertenbach, Bayer Sheet Europe nebo Evonik Degussa, z nichž s některými trvá partnerství dodnes.

Výchozí situace zákazníka

Sledováním a predikováním vývoje cashflow se zabývá skoro každá firma. Rozdíly lze nalézt ve způsobu, jakým je to prováděno. V Zenitu zvolili cestu excelové tabulky, která byla pravidelně vyplňována a zahrnovala informace o stavu účtu, očekávaných příjmech v podobě nesplacených faktur vydaných, splatných v daném období nebo dříve, rozdělených dle prodlení po splatnosti, dále pak informace o očekávaných výdajích v podobě nesplacených a splatných faktur došlých, očekávaných mzdách, odhadu DPH a splátek půjček a leasingu. Zároveň obsahovala informace o očekávaném čerpání úvěru a předpokládaném nákupu cizí měny.

Tento stav byl velmi nevyhovující, neboť výhled byl velice agregovaný (1 měsíc), poměrně nepřesný (vycházel spíše z odhadů než z tvrdých dat) a málo analyzovatelný (nebylo možné zjistit, jak se k jednotlivým číslům došlo, jaké faktury jsou uvažovány apod.). V neposlední řadě bylo poměrně pracné takový výhled vyrobit, neboť bylo nutné ručně vyhledávat, dopočítávat a sčítat různé položky.

Společnost Zenit se rozhodla jako platformu pro reporting a analýzu výhledu cashflow zvolit QlikView zejména z následujících důvodů:

  • QlikView nabízí možnost kombinovat zdroje, takže je možné načítat data přímo z databáze a zároveň např. z excelových tabulek,
  • má vlastní ETL vrstvu, takže je možné používat historická data pro generování predikce,
  • umí zobrazit data jak na detailní, tak na agregované úrovni a filtrovat v nich, takže je možné analyzovat jednotlivé složky cashflow, navíc z různých pohledů,
  • navíc pracuje v RAM paměti, takže je rychlé a umožňuje analyzovat velké množství dat najednou.

Naše řešení

QlikView aplikace, kterou společnost KOMIX pro Zenit vytvořila, řešila všechny zmíněné problémy a navíc přinášela další výhody v podobě uživatelského komfortu, většího množství úhlů pohledu, detailnějších možností analýzy a v neposlední řadě také možnosti modelování různých situací.

Základním stavebním kamenem byla dobrá příprava datových zdrojů. Zde bylo využito schopnosti QlikView integrovat více datových zdrojů a transformovat data v rámci ETL vrstvy. K datům z databáze (jež obsahovala informace o již vydaných a došlých fakturách) jsme tak mohli přidat manuálně zadávaná data z Excelu o předpokládaných (pravidelných i nepravidelných) platbách, které se nefakturují, nebo k nim faktura zatím neexistuje, a transformovat data o mzdách a finančního plánu pro predikci výše mezd, DPH a vytvoření plánu cashflow na příští měsíce.

Aplikace graficky zobrazuje vývoj stavu peněžních prostředků a rozložení příjmů a výdajů v čase, což je společně s budíkovými poměrovými ukazateli dluhu nejdůležitější informace, kterou uživatel potřebuje znát. Je možné sledovat podrobný průběh po dnech v krátkém tříměsíčním období, nebo méně podrobně na celý rok dopředu.

Dále aplikace umožňuje vybírat data dle typu platby, zobrazovat faktury před splatností i po splatnosti, vybírat data dle středisek, odběratelů či dodavatelů a detailně zkoumat jednotlivé platby, ze kterých je složen aktuálně zobrazený graf. V aplikaci lze analyzovat aktuální složení vlastních zdrojů, porovnávat vypočtenou predikci s původním plánem, lze i zkoumat časové rozlišení mezi finančním plánem a plánem cashflow.

Zvláštní část aplikace se věnuje cashflow určité měny, kde jsou analogickým způsobem sledovány pouze platby ve vybrané měně, což slouží k včasnému varování o nutnosti úvěru či směny a zároveň zamezuje předčasnému pořízení nebo také zbytečnému nadhodnocení potřebného množství peněz.

V celé aplikaci lze manipulovat u jednotlivých plateb s očekávaným datem úhrady i množstvím peněz, které z dlužné částky pravděpodobně budou uhrazeny, s pravděpodobností úhrady od dané organizace či s výší úvěru. Namodelované hodnoty se promítnou do celé aplikace, takže uživatel vidí, jak by podobná změna ovlivnila celou situaci.

Hodnocení

Zenit má nyní oproti původnímu stavu (kdy měl v několika položkách agregovaně sepsáno, jaké budou příjmy a výdaje za celý následující měsíc, a tudíž jaký bude stav hotovosti na konci tohoto měsíce) komplexní avšak nikoliv těžkopádný nástroj, který mu umožňuje vidět absolutně aktuální data, která jsou všechna na jednom místě, určovat přesněji výši a datum pořízení úvěru či směny peněz, sledovat faktury po splatnosti a hlavně lépe, přehledněji, podrobněji a přesněji odhadovat vývoj cashflow v budoucích dnech a měsících včetně detailní analýzy dat, která tento vývoj ovlivní.

O řešení promluvil i ředitel ICT společnosti Zenit Jiří Švadlena ve videoreferenci.

Klient:

Zenit, spol. s r.o.