Technická podpora aplikací

Obchodní podmínky poskytování technické podpory k aplikacím na platformě produktů Qlik

Společnost KOMIX s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje k aplikacím vytvořených na platformě produktů Qlik (dále jen „aplikační programové vybavení“) dle požadavků Objednatele technickou podporu v následujícím rozsahu:

1. Standardní technická podpora

1.1 Služby vztahující se k celému aplikačnímu programovému vybavení: (i) poskytování informací o nových verzích a vlastnostech programového vybavení, k němuž se vztahuje tato smlouva; (ii) pomoc při fixaci případných závad v aplikačním programovém vybavení nebo závad, jejichž příčina je v interakci aplikačního programového vybavení s dalším programovým vybavením pracujícím na podporovaných výpočetních systémech; (iii) technická pomoc při problémech vzniklých při práci s aplikačním programovým vybavením včetně možnosti telefonické konzultace. Komunikace může být vedena též elektronickou poštou; (iv) profylaktická kontrola systému - po dohodě s Objednatelem; (v) rozvoj a úpravy aplikace v rozsahu nepřesahujícím sjednaný časový fond konzultačních hodin v rámci paušálního poplatku ve smlouvě.

1.2 Administrace a technická podpora provozu aplikace: (i) poskytování konzultací kontaktním osobám k ovládání a provozu aplikace; (ii) výkonová optimalizace provozu aplikace po dohodě s Objednatelem; (iii) spolupráce při odstraňování problémů při přenosu dat mezi klientskou aplikací a serverem; (iv) Hot-line, tj. poskytování krátkých konzultací kontaktním osobám po telefonu.

1.3 Objednatel je povinen písemně informovat Poskytovatele o změnách konfigurace technického a systémového programového vybavení. Poskytovatel není povinen poskytnout Objednateli podporu, jestliže zjistí, že Objednatel bez jeho vědomí změnil konfiguraci systému.

1.4 Poskytovaná podpora neobsahuje zejména: (i) poskytování médií, není-li sjednáno jinak; (ii) administraci a technickou podporu operačního systému; (iii) služby, jejichž potřeba je vyvolána vadnou funkcí technického vybavení, jiného programového vybavení odlišného od programového vybavení, k němuž je uzavírána tato smlouva nebo vadou médií, která nebyla dodána Poskytovatelem; (iv) chybou aplikace vzniklou v důsledku jejího užití na jiném technickém vybavení nebo operačním systému, případně ve spojení s jiným spolupracujícím programovým vybavením; (v) chybou aplikace, která se projevila v souvislosti s porušením těchto podmínek.

1.5 V případě, že Poskytovatel při posuzování nahlášené chyby či poruchy zjistí, že se jedná o chyby dle bodu 1.4, Objednatel bere na vědomí, že mu bude vynaložený čas účtován jako konzultace v sazbě 1 500 Kč/hod. bez DPH.

2. Doba odezvy

2.1 Objednatel je povinen zadávat požadavky na konzultace prostřednictvím aplikace ServiceDesk, která je provozována Poskytovatelem v režimu 24x7. Držitel licence při aktivaci služby obdrží přihlašovací údaje do aplikace ServiceDesk ( http://servicedesk.komix.cz ).

2.2 Standardní doba odezvy je následující pracovní den poté, co Poskytovatel obdržel žádost o podporu.

3. Ostatní ujednání

3.1 Celkový počet poskytnutých konzultačních hodin v rámci paušálního poplatku je omezen, max. výše je sjednána ve smlouvě. Objednatelem nevyčerpané hodiny lze převést do dalšího kvartálu. Pokud požadavky Objednatele překročí sjednané konzultační hodiny v daném období, Objednatel bere na vědomí, že konzultační hodiny nad rámec paušálního poplatku budou hrazeny sazbou 1 500 Kč/hod. bez DPH, nebo lze po vzájemné dohodě uzavřít dodatek o navýšení konzultačních hodin v daném období.

3.2 Poskytovaná podpora definovaná v bodě 1 se nevztahuje na rozsáhlé úpravy a rozšíření funkčnosti aplikačního programového vybavení, k němuž se smlouva vztahuje.

4. Vyloučení náhrady újmy  

4.1 Objednatel a Poskytovatel akceptací těchto Podmínek sjednávají, že je vyloučena jakákoli odpovědnost Poskytovatele za újmu způsobenou činností Poskytovatele v souvislosti s poskytováním technické podpory vůči Objednateli.

5. Doba trvání

5.1 Smlouva se uzavírá na dobu 36 měsíců, nebude-li sjednáno jinak, s automatickým prodloužením o dalších 12 měsíců, nebude-li smlouva vypovězena před jejím vypršením platnosti. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla doručena Poskytovateli. 

6. Závěrečná ujednání

6.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. O změně je povinen informovat Objednatele na webových stránkách Poskytovatele www.analyzyareporting.cz .

6.2 Právní vztahy Poskytovatele a Objednatele se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

6.3 Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2015.

Email: tp_qlikview@komix.cz