SFŽP

QlikView pro reporting a analýzy v rámci dotačního programu Zelená úsporám

Dotační program Ministerstva životního prostřední Zelená úsporám, administrovaný Státním fondem životního prostředí (dále jen SFŽP), je zaměřený na realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Všechny přijaté žádosti v rámci programu Zelená úsporám jsou průběžně administrovány v informačním systému IS GIS dodaného systémovým integrátorem KOMIX. V programu Zelená úsporám, a tedy i v systému IS GIS, je v současné době registrováno více než 70 tisíc žádostí o dotaci, přičemž u každé žádosti jsou evidovány desítky identifikačních a technických údajů, na základě kterých jsou žádosti o dotace posuzovány a vyhodnocovány.

Požadavky na reporting v programu Zelená úsporám

Původní požadavky na  reportování s využitím několika předdefinovaných sestav a generovaní exportních souborů ve formátu xls pomocí cca 30 výběrových kriterií se postupně ukázaly jako nedostatečné, a to především z důvodu, že neumožňovaly tvorbu nových výběrových kritérií bez nutnosti programátorského zásahu do aplikace IS GIS. Bylo tedy zapotřebí vybrat takový nástroj, který by umožňoval pružně zadávat nová výběrová kritéria, a to zejména bez navýšení nároků na vlastní IT či dodavatele IS GIS. Dalšími kriterii výběru reportovacího nástroje byla rychlá doba odezvy na zadané požadavky, jednoduché ovládání a samozřejmě co nejnižší celkové náklady na pořízení a následný provoz.

QlikView dostal zelenou

Uvedeným požadavkům nejlépe odpovídal Business Intelligence nástroj QlikView, který umožňuje snadný a rychlý reporting jak v předdefinovaných sestavách, tak i  pro „ad hoc“ reporty. Tvorba těchto uživatelsky definovaných reportů je pro středně pokročilého uživatele poměrně jednoduchá a nevyžaduje spolupráci dodavatele aplikace. Při tvorbě náročnějších sestav, např. při definování výpočtů emisí skleníkových plynů, byly vytvořeny výpočtové sestavy analytikem společnosti KOMIX a následně prověřeny specialistou SFŽP. Tvorba celého výpočtového modelu tak trvala cca 2 dny, čímž se výrazně zkrátila potřeba času a náročnost celého zavedení automatizace složitých výpočtů.

Přínosy QlikView nejen pro program Zelená úsporám

Předpokládaný přínos tohoto řešení se začal projevovat již s prvními požadavky na různé typy výběrových kriterií a na plno se projevil při tvorbě prvních reportů. Díky možnosti definovat v prostředí QlikView různé pohledy na všechna data evidovaná v IS GIS se objevila další důležitá funkcionalita nástroje QlikView, a to jako masivního nástroje pro analýzu chybovosti těchto dat. V minulosti znamenala tvorba takových reportů často celodenní práci s daty, při používání aplikace QlikView trvá jejich tvorba pouze několik minut.

Při základním porovnání procesů, funkčnosti, nároků na zdroje (HW, SW, pracovníci a jejich kvalifikace), kvality a rychlosti výstupů a jejich použitelnosti je možné deklarovat, že používáním nástroje QlikView došlo k výraznému urychlení a zkvalitnění výstupů, úspoře času a potřebných personálních kapacit SFŽP. Vzhledem ke kladnému přijetí aplikace současnými uživateli se v budoucnu předpokládá i případné další rozšíření a využití nástroje QlikView v rámci SFŽP.
Klient:

Státní fond životního prostředí